Gondozó Ház

 

  ÁTMENETI  GONDOZÓ HÁZ

  XV. Erdőkerülő utca 34. Tel.: 417-4893

  E-mail: gondozohaz@eszixv.hu

  Részletes információ: Tislerics Tímea részlegvezető 

 

Térkép:


Nagyobb térképre váltás

 

Az intézmény tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető: Újpest felöl a 96-os, 196-os buszokkal, Zuglóból a 130-as busszal. A városból a Fő térig a 173, 173E jelü buszokkal, ahonnan át lehet szállni a 130, 196, 96-os buszokra, melyekkel mindössze 2 megálló a Gondozó Ház. A Mexikói útról induló 69-es villamos Erdőkerülő utcai végállomásától pár perces séta.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak Gondozó Háza a hatályos jogszabályok alapján működik.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

(letölthető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV)

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 

(letölthető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM)

 

Milyen élethelyzetekben nyújt segítséget az átmeneti elhelyezést nyújtó Gondozó Ház?

Az idősek  Gondozó Házába  átmeneti jelleggel azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött lakosok vehetők fel, akik  betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek önmagukról gondoskodni. Az ellátás feltétele, hogy az igénylő részben önálló legyen, ne igényeljen állandó egészségügyi ellátást, mivel ennek feltételei nem adottak.

 

Mennyi  ideig vehető igénybe ez a szolgáltatás?

A Gondozó Ház ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra vehető igénybe. Ez alatt  teljes körű ellátást biztosítunk. Különös méltányolást érdemlő esetben a tartózkodás az intézmény orvosának javaslatára, egy alkalommal, plusz egy évre meghosszabbítható.

 

Hogyan és ki kezdeményezheti az ideiglenes gondozó házi elhelyezést?

A Gondozó Házban a személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy elhelyezési kérelmét törvényes képviselőjének belegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása is szükséges.

 

Mi az  előgondozás? Miért szükséges?

Az előgondozás szakaszában az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénylő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a gondozóház szolgáltatása megfelel-e az igénylő állapotának és szükségleteinek. Egyúttal tájékoztatást nyújt a gondozóház által biztosított szolgáltatásokról is. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot az elhelyezésre váró háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotára, illetve a korábbi gyógykezelésére vonatkozó adatok megismerése céljából, valamint az igénylő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozójával. Felkészti a Gondozó Házban élőket és dolgozókat, biztosítja a Gondozó Házba történő zavartalan beilleszkedést.  Az előgondozás során az előgondozást végző személy a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerinti adatlapot tölti ki.

 

Hogyan értesülnek a Gondozó Házba történő igényük elfogadásáról?  

Az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodunk az ellátást igénylők elhelyezéséről.  Ha az igény férőhely hiányában nem teljesíthető, a csoportvezető erről – a nyilvántartásba vétel közlésével – írásban értesíti a jogosultat.

A csoportvezető a Gondozó Házban történő elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.  

Az értesítés tartalmazza az

 • előgondozás II. szakaszának időpontját;
 • a férőhely elfoglalásának kezdő időpontját;
 • a Gondozó Házban való elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket.

A csoportvezető szükség esetén segítséget nyújt a gondozóházba történő beköltözéshez, gondoskodik az elhelyezésről. A Gondozó Házban történő ellátás igénybevételének időpontjában az egységvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt.

A megállapodás tartalmazza:

 • a Gondozó Ház által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, az ellátás időtartamát
 • a térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat;
 • az ellátás igénybevételének és megszüntetésének módját.

A Gondozó Házban a  férőhely elfoglalását követően a Gondozó Ház orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevőt. A csoportvezető szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási, gondozási feladatok ellátásáról.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a Gondozó Házban?

A Gondozó Házban a szolgáltatást igénybe vevők részére személyre szabott fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk a nap huszonnégy órájában.

 

Gondozás

Minden esetben személyére szóló gondozási tervet készítünk, mely az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési   feladatokat és azok megvalósításának módszereit tartalmazza. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül készíti el egy szakmai csoport, melynek tagjai: az intézményi orvos, a csoportvezető, a mentálhigiénés munkatárs és a szociális gondozók.

A gondozási tervet és módosítását, az ellátást igénybe vevő személlyel, illetve törvényes képviselőjével közösen kell elkészíteni, mivel a gondozási terv eredményességének feltétele az ellátást igénybe vevő aktív közreműködése.

 

Az egyéni gondozási terv tartalmazza:

 • az ellátott személy fizikai, mentális állapotának leírását;
 • az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeli ütemezését;
 • az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben meghatározottak érvényesülését.

Az egyéni gondozási tervet kidolgozó team évente – jelentős állapotromlás esetén annak bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, és annak figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet.

Ápolás

Ha az ellátásban részesülő személy ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet is készítünk.  Az ápolási terv a gondozóházban tartózkodó ellátott részére nyújtott - jogszabályban meghatározott -  ápolási feladatok dokumentációja, amely az  állapot javítására vonatkozó feladatokat, illetve az alkalmazható módszereket tartalmazza.

Az ápolási terv tartalmazza:

 • az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását;
 • az ápolási tevékenység részletes tartalmát;
 • az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet;
 • az ápolás várható időtartamát;
 • szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését (fekvőbeteg gyógyintézeti elhelyezést stb.).
 • Az ápolási feladatok szakszerű ellátását a gondozóház orvosa folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

Étkezés

Napi háromszori étkezést biztosítunk – ebből legalább 1x meleg ételt - , melynek során figyelembe vesszük a  gondozott életkori sajátosságait épp úgy, mint az egészséges táplálkozás követelményeit. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára diétás étkezést is biztosítunk. A fekvőbetegek ellátása során gondoskodunk a  rendszeres folyadékbevitelről is.

Ruházat, textília biztosítása

Az ellátást igénybe vevő a gondozóházban saját ruházatát használja. Ha nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal, a Gondozó Ház, az ellátott szükségletének megfelelően, adományból biztosítja azt.

A ruházat tisztításáról és javításáról a gondozóház a házirendben meghatározott módon gondoskodik. A Gondozó Ház a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként:

 • három váltás ágyneműt;
 • a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket;
 • az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket szükség szerint biztosítja.

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti elhelyezést biztosító idősek Gondozó Háza gondoskodik az igénybe vevő:

 • egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról;
 • rendszeres orvosi felügyeletről;
 • szükség szerinti ápolásról;
 • szakorvosi ellátásához való hozzájutásról;
 • kórházi kezeléshez való hozzájutásról;
 • a hatályos jogszabályban meghatározott gyógyszerellátásról.

A Gondozó Ház a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzését – ha az intézmény keretei között megoldható -, gyógykezelését.

Mentálhigiénés ellátás

A Gondozó Ház gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítja:

 • a személyre szabott bánásmódot;
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést;
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit;
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit;
 • a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását;
 • a hitélet gyakorlásának lehetőségét,
 • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A Gondozó Ház szakemberei szervezik az ellátottak terápiás célú, és vagy képességfejlesztő foglalkoztatását, valamint a meglévő képességek fejlesztését, szinten tartását az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának megfelelően.

Érték és vagyonmegőrzés

Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról a csoportvezető tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készít, és annak egy példányát átadja az ellátást igénybe vevőnek.

Az értéktárgyak átadását és átvételét két tanú jelenlétében kell elvégezni. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről a csoportvezető gondoskodik.

 

Hogy telik egy nap az átmeneti elhelyezést nyújtó Gondozó Házban?

A házirend tartalmazza a Gondozó Ház napirendjét, az együttműködés szabályait. Azt kérjük, hogy egymás nyugalmát ne zavarják. A rádió, televízió, a lámpák, olvasólámpák használata a szobatársak közös megegyezése alapján történik. 

Kimenés, eltávozás a Gondozó Házból  az ügyeletes gondozónővel egyezteve történik, a kérést írásban rögzítjük. A ház kapuit 22 órától zárjuk.

Látogatás és a hozzátartozókkal való találkozás 9-19 óra között lehetséges az intézmény területén  (a szobában, társalgóban, ebédlőben, vagy a  parkban). Ha az ellátott egészségi állapota indokolja, akkor a csoportvezető engedélyével ettől el lehet térni. Kizárólag orvos javaslatára (pl. járvány idején) korlátozható illetve szüneteltethető a látogatás.

A társalgóban használható a nyilvános telefon, levelek megírásában, feladásában munkatársaink segítenek.

Térítési díj:

Az átmeneti elhelyezést nyújtó Gondozó Házban a személyi térítési díj 140.100 Ft/hó az ellátott mindenkori nyugdíjának a 60 %-át nem haladhatja meg.

Részletes információ kérhető: Tislerics Tímea részlegvezető tel.: 417-4893

e-mail: gondozohaz@eszixv.hu

Betűméret: A A A
Jelenleg nincs új állásajánlat.
Belépés

Elfelejtett jelszó